VEDTEKTER

(Vedtatt på årsmøtet 4. mars 2004)

1. ORGANISASJON

Snarøya Skoles Musikkorps (SSM), stiftet 1. september 1949, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Asker og Bærum Distrikt av Akershus krets.

2. FORMÅL

Snarøya Skoles Musikkorps skal:

 • Vekke barnas interesse for musikk, medvirke til et godt kameratskap og være behjelpelig med å utvikle dem til en sunn og sterk ungdom
 • Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring og motiverende aktiviteter
 • Informere om korpsets, kretsen og NMF's aktiviteter og fremme forståelsen for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
 • Gi musikere, instruktører, dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs
 • Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement

3. MEDLEMSKAP

1          Opptak av medlemmer

Medlemmer av korpset kan være dets aktive utøvere (aktivt medlem) og andre interesserte som måtte ønske å stå registrert som medlem (passivt medlem).

Før opptakelse kan skje, skal det foreligge innmeldingsskjema undertegnet av søkeren. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

2         Forutsetning for medlemskap - medlemmets plikter

Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMF's vedtekter, regler og lovlige vedtak.

De aktive medlemmene skal møte på samtlige øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal det gis melding i rimelig tid på forhånd.

Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, må godkjennes av styret i SSM.

Korpsmedlemmene skal være høflige, oppmerksomme, flittige og i det hele vise god oppførsel.

4. KONTINGENT

Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten, og andre økonomiske medlemsforpliktelser til fastsatte tider.

Unnlatelse av å betale skyldig kontingent og medlemsforpliktelser, kan medføre bortvisning fra korpset.

5. UTMELDINGER

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til styret.

Foresatte attesterer for medlemmer under 15 år. Ingen bør slutte midt i et korpsår. Kontingenten må betale for hele korpsåret selvom utmelding finner sted i løpet av perioden.

6. SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet kan suspenderes for inntil en måned etter beslutning fra dirigent/instruktør i samråd med styrets leder. Ved gjentatte forseelser skal hele styret orienteres og ta avgjørelse i spørsmålet om hvorvidt korpsmedlemmet skal bortvises fra korpset for alltid.

Korpsets eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret til endelig avgjørelse.

7. ÅRSMØTET

1. Innkallelse

Innkallingen sendes ut med 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen skal det sendes:

 1. Revidert regnskap
 2. Forslag til budsjett
 3. Styrets årsmelding
 4. Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer i styret i SSM, styret, støtteforeningen og valgkomite
 5. Eventuelt andre saker til behandling på årsmøtet.

 2. Representasjon, rettigheter og voteringer

Følgende skal innkalles på årsmøtet:

 • Korpsets aktive og passive medlemmer og støtteforeningens medlemmer
 • Korpsets medlemmer under 15 år representeres på årsmøtet av sine foreldre/foresatte. Videre innkalles skolens rektor, representant for skolens foreldreråd, skolens samarbeidsutvalg og eventuelt andre i henhold til ønske fra styret.

Følgende har tale- og forslagsrett:

 • Medlemmer som ikke har fylt 15 år
 • Tilstedeværende som ikke oppfyller medlemsbetingelsene
 • Støtteforeningens medlemmer
 • Representanter fra krets og NMF har kun talerett

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

 • styrets medlemmer
 • støttekomiteens medlemmer
 • aktive og passive korpsmedlemmer som er over 15 år
 • foreldre/foresatte for korpsmedlemmer under 15 år (en stemme for hvert korpsmedlem)

Dette gjelder ikke for medlemmer som ikke har oppfylt sine medlemsforpliktelser.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjennelse av årsmelding og regnskap.

3. Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering og åpning
 2. Navneopprop
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av møtesekretær
 7. Valg av to protokollunderskrivere
 8. Godkjenning av årsmelding
 9. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonsmerknader
 10. Budsjett, herunder kontingent
 11. Saker fremmet av styret
 12. Saker fremmet av andre
 13. Valg av formann, styremedlemmer, varamenn, støttekomite og valgkomite
 14. Valg av revisor

Valgbare er de fremmøtte representanter eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv.

De som skal velges må være fylt 15 år når de tiltrer, og bør ha gyldig medlemskap.

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.

Gyldige vedtak krever flertall (over halvparten av de avgitte stemmene). Dersom det foreligger stemmelikhet, teller møtelederens stemme dobbelt.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall hvor minst halvparten av medlemmene er representert.

Fullmakt vedrørende representasjon på årsmøtet skal være skriftlig og datert. Fullmakten godkjennes av møteleder.

4. Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal sendes ut av styret innen 14 dager etter at den er begjært.

Innkallingen sendes med 8 dagers varsel og må inneholde saksbeskrivelse for saker som skal tas opp, tid og sted for møtet.

 8. STYRET

1. Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, kasserer, sekretær, musikalsk leder og arrangementsleder. Styret velges for et år.

I tillegg bemannes følgende komiteer hvor komiteleder velges av årsmøtet:

brosjyrer / julenek

 • seminar / turer / stevner
 • foreldrekontakt

Instrumentansvarlig og BKM kontakt har møterett i styret.

2. Prokura - fullmakter

 1. Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder og et av styremedlemmene i fellesskap, eventuelt to styremedlemmer, tegner korpset.
 2. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

3. Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller 3 styremedlemmer finner det  nødvendig.
 2. Innkalling skal skje til styret og komitemedlemmer med møterett
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme som dobbeltstemme. I et ikke fulltallig styremøte kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltalling styre før gyldig vedtak kan gjøres.
 4. Styrevedtak skal refereres, og referat skal sendes alle innkalte. Tillitsvalgte informerer korpsmedlemmer om aktuelle avgjørelser.

4. Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskap for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet til godkjenning.

5. Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:

 1. Ansette dirigent og instruktør/hjelpelærere etter behov.
 2. Foreta opptakelse til korpsets samspill i samråd med og etter forslag fra korpsets dirigent og/eller instruktør.
 3. Sette opp program for sesongen i samråd med korpsets dirigent, gruppeledere og eventuelt instruktører.
 4. Føre inventarfortegnelse over korpsets instrumenter og øvrige eiendeler og sørge for å holde dette tilstrekkelig assurert.
 5. Ansvaret for disiplin i korpset.
 6. Tilrettelegge alle saker til fremleggelse for årsmøtet og andre møter, og sørge for tilbørlig innkalling til møtene.
 7. Samarbeide med skolens organer og andre relevante instanser
 8. Foreta utnevnelser av gruppeledere blant de utøvende korpsmedlemmer
 9. Forestå utdeling av årsstjerner, medaljer mm til korpsmedlemmene og andre som har gjort seg fortjent i henhold til statuttene. Årsstjerner utdeles hvert år, regnet fra opptakelsesdato i korpsets samspill.
 10. Registrere medlemmenes fremmøte.

9. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

10. INSTRUMENTANSVARLIG

Instrumentansvarlig skal føre kartotek over hvilket instrument hvert enkelt medlem har fått utlevert.

Instrumentansvarlig skal ha tilsyn med instrumentene og påpeke mulige mangler som i henhold vedtaktene punkt 3 skal repareres for medlemmets/foresattes regning.

Større feil som kan skyldes elde eller skade som korpsmedlemmet ikke kan lastes for, skal korpslederen forelegge styret, som tar avgjørelse i spørsmålet om reparasjon av instrumentet.

11. REVISOR

Revisor skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge frem beretning for årsmøtet.

12. VALGKOMITE

Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i vedtektene punkt 8 og legge komiteens innstilling frem til årsmøtet.

13. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND

Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.

I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av Snarøya Skole inntil nytt korps er opprettet. Denne bestemmelse gjelder ikke ved sammenslåing av korps.

Korpsets instrumenter og andre eiendeler skal i tilfelle oppløsning samles og lagres på Snarøya Skole i påvente av gjenopprettelse av nytt korps.

Skolen er ansvarlig for at instrumenter og effekter oppbevares forsvarlig, og ikke kommer på avveie.

Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

14. SAMMENSLÅING AV KORPS

I tilfelle sammenslåing av korps, skal det settes opp en skriftlig avtale som må godkjennes av årsmøtet. Avtalen må inneholde ivaretagen av SSM's midler og eiendeler.

15. VEDTEKTSENDRINGER

Ønske om forandring av disse vedtekter må være rettet skriftlig til styret innen tre uker før årsmøtet. Vedtektsendring må ha minst 2/3 flertall på årsmøtet.

Snarøya, 4. mars 2004

Nyeste kommentarer

29.11 | 13:25

Hei. En kjøper av Mortensrud skolemusikkorps’ julekalender vippset ved en feil kr 150 til dere igår! Kunne dere Vippse oss tilbake? Vipps 55915. Tusen takk! Beklager!

19.09 | 07:38

Blir det noe høstloppemarked i år - 2021?

06.01 | 10:17

Vet dere om det blir noe loppemarked våren 2021? Uansett, finnes det noen mulighet for å levre inn lopper allerede nå? Mvh Nina Reiersen

08.09 | 08:00

Hei! Er det planlagt noe loppemarked for høsten 2020, eller er alt corona-utsatt?

Del denne siden